कुष्ठरोग निवारण व पुनर्वसनाच्या कार्यासाठी आळंदी जवळ डुडुळगाव येथे चालवल्या जाणाऱ्या…….. संस्थेशी डॉ. इंदुताई पटवर्धन यांचे नाव निगडीत आहे?

A. तपोवन
B. आनंदवन
C. आनंदग्राम
D. हेमलकसा

1 Answer on “कुष्ठरोग निवारण व पुनर्वसनाच्या कार्यासाठी आळंदी जवळ डुडुळगाव येथे चालवल्या जाणाऱ्या…….. संस्थेशी डॉ. इंदुताई पटवर्धन यांचे नाव निगडीत आहे?”

Leave a Comment