MPSC GK Latest Questions

Sayali Joshi
  • 0
  • 0

A. बाबासाहेब आंबेडकर B. राज गोपालचारी C. सरोजिनी नायडू D. मौलाना अबुल कलाम आझाद

Sayali Joshi
  • 0
  • 0

A. चेहऱ्यावर मास्क व्यवस्थित लावणे B. दोन व्यक्तींमध्ये दोन मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त अंतर ठेवणे C. वेळोवेळी साबणाने हात धुवणे D. वरीलपैकी सर्व