पंजाब राज्याची निर्मिती खालीलपैकी केव्हा झाली?

A. 1 नोव्हेंबर 1966
B. 1 डिसेंबर 1965
C. 1 मे 1960
D. 15 ऑगस्ट 1947

1 Answer on “पंजाब राज्याची निर्मिती खालीलपैकी केव्हा झाली?”

Leave a Comment