कोरडवाहू क्षेत्रात खालीलपैकी कोणते पीक घेतले जात नाही?

A. ऊस
B. ज्वारी
C. बाजरी
D. रागी

1 Answer on “कोरडवाहू क्षेत्रात खालीलपैकी कोणते पीक घेतले जात नाही?”

Leave a Comment