केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांना मोबाईलद्वारे माहिती उपलब्ध करून देशासाठी ………..पोर्टल सुरु केले आहे.

A. किसान B. डी. डी. किसान C. महा किसान D. एम किसान (The Central Government has launched ……… ..Portal for the country by providing information to the farmers of the country through mobile.)