MPSC GK One Liner Questions in Marathi

MPSC GK One Liner Questions in Marathi

MPSC GK One Liner Questions in Marathi १. इंग्लंडमधील …. या तत्कालीन परंपरावादी नेत्याने १८५७ च्या उठावास ‘राष्ट्रीय उत्थान’ असे संबोधले आहे. उत्तर: बेंझामिन डिझरायली २. इंग्रजांपासून असलेला धोका ओळखणारा महान राज्यकर्ता म्हणून …. याचा उल्लेख करावा लागेल. उत्तर: हैदरअली ३. इ. स. १८७० मध्ये यांनी ‘तहजीब-अल्- अखलाख’ हे वृत्तपत्र सुरू केले. उत्तर: सय्यद अहमदखान … Read more