असा कोणता जीव आहे जो कि पाण्यात राहतो पण पाणी पित नाही?

1 Answer on “असा कोणता जीव आहे जो कि पाण्यात राहतो पण पाणी पित नाही?”

  1. उत्तर: बेडूक, कारण बेडूक हा तोंडाद्वारे पाणी न पिता तो आपल्या त्वचेद्वारे पाणी शोषून घेतो.

Leave a Comment