17 जून 1948 रोजी घोषित करण्यात आलेल्या ‘भाषावार प्रांतरचना आयोगाचे’ अध्यक्ष कोण होते?

A. एस. के. पाटील
B. न्या. एस. के. दार
C. काकासाहेब गाडगीळ
D. ब्रिजलाल बियाणी

1 Answer on “17 जून 1948 रोजी घोषित करण्यात आलेल्या ‘भाषावार प्रांतरचना आयोगाचे’ अध्यक्ष कोण होते?”

Leave a Comment