…हा वृक्ष विषुववृत्तीय सदाहरित वनात मोडतो?

A. महोगणी
B. रोजवूड
C. तेलताड
D. वरील सर्व

1 Answer on “…हा वृक्ष विषुववृत्तीय सदाहरित वनात मोडतो?”

Leave a Comment