सुजवटी या आजारात मुलाचे पोट फुगते यकृताचा आकार वाढतो, यालाच……. असे संबोधले जाते?

A. पोटफुगी
B. पोटाचा नगारा
C. पोटफुटी
D. यापैकी नाही

1 Answer on “सुजवटी या आजारात मुलाचे पोट फुगते यकृताचा आकार वाढतो, यालाच……. असे संबोधले जाते?”

Leave a Comment