सारख्या कामासाठी समान वेतन अशी तरतूद कलम…. अन्वये आहे?

A. कलम 38
B. कलम 39
C. कलम 14
D. कलम 16

1 Answer on “सारख्या कामासाठी समान वेतन अशी तरतूद कलम…. अन्वये आहे?”

Leave a Comment