व्होल्ट हे कशाचे एकक आहे?

A. विद्युत रोध
B. विद्युत विभवांतर
C. विद्युत धारा
D. विद्युत शक्ती

1 Answer on “व्होल्ट हे कशाचे एकक आहे?”

Leave a Comment