वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.” जीव बारीक बारीक होणे”?

A. शरम न वाटणे
B. लाज वाटणे
C. अपमानित होणे
D. आजारी पडणे

1 Answer on “वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा.” जीव बारीक बारीक होणे”?”

Leave a Comment