वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक या अधिकाऱ्यास खालीलपैकी किती स्टार असतात?

A. एक
B. दोन
C. तीन
D. चार

1 thought on “वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक या अधिकाऱ्यास खालीलपैकी किती स्टार असतात?”

Leave a Comment