वचन कोणाचे आहे ते ओळखा’ बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले’.

A. संत ज्ञानेश्वर
B. संत तुकाराम
C. समर्थ रामदास
D. तुकडोजी महाराज

1 Answer on “वचन कोणाचे आहे ते ओळखा’ बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले’.”

Leave a Comment