लंघन करणे या शब्दाचा वाक्प्रचार कोणता?

A. उपोषण करणे
B. पहारा देणे
C. लवलेश नसणे
D. वंचित राहणे

1 Answer on “लंघन करणे या शब्दाचा वाक्प्रचार कोणता?”

Leave a Comment