लंगफिश हा मासा ……… द्वारे श्वसन करतो?

A. त्वचा
B. कल्ले
C. फुफ्फुसे
D. पश्चपर

1 Answer on “लंगफिश हा मासा ……… द्वारे श्वसन करतो?”

Leave a Comment