रोमन संख्याचिन्ह लेखन पद्धतीत 19 ही संख्या कशी लिहाल?

A. XVIII
B. XIV
C. XIX
D. IXX

1 Answer on “रोमन संख्याचिन्ह लेखन पद्धतीत 19 ही संख्या कशी लिहाल?”

Leave a Comment