रोजगार हमी योजनेचे प्रवर्तक कोण आहेत?

A. यशवंतराव चव्हाण
B. श्री. शंकरराव चव्हाण
C. श्री व्ही. स. पागे
D. श्री. वसंत दादा पाटील

1 Answer on “रोजगार हमी योजनेचे प्रवर्तक कोण आहेत?”

Leave a Comment