राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघाचे संस्थापक म्हणून कोणाचा निर्देश करावा लागेल?

A. दीनदयाळ उपाध्याय
B. गोळवलकर गुरूजी
C. बाबाराव सावरकर
D. डॉ. केशव हेडगेवार

1 Answer on “राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघाचे संस्थापक म्हणून कोणाचा निर्देश करावा लागेल?”

Leave a Comment