यूनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशण (UNO) ची स्थापना केव्हा झाली ?

A. २४ ऑक्टोंबर १९४५
B. २ ऑक्टोंबर १९४५
C. ४ सप्टेंबर १९८०
D. १५ नोव्हेबर १९४५

1 Answer on “यूनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशण (UNO) ची स्थापना केव्हा झाली ?”

Leave a Comment