मुघल राजवटीमध्ये खालीलपैकी कोणाला ‘जिंदा पीर’ म्हणून म्हटले जाते?

A. यापैकी नाही
B. शहाजहान
C. औरंगजेब
D. जहांगीर

1 thought on “मुघल राजवटीमध्ये खालीलपैकी कोणाला ‘जिंदा पीर’ म्हणून म्हटले जाते?”

Leave a Comment