मानवी डोळ्यांवर अत्यंत पातळ पारदर्शक पटल असते त्यास काय म्हणतात?

A. बुबुळ
B. बाहुली
C. पारपटल
D. यापैकी काही नाही

1 Answer on “मानवी डोळ्यांवर अत्यंत पातळ पारदर्शक पटल असते त्यास काय म्हणतात?”

Leave a Comment