मानवाचा शहरांमध्ये अपेंडिक्स हा कोणत्या भागामध्ये असतो?

A. अंडाशय
B. जठर
C. मोठे आतडे
D. यकृत

1 Answer on “मानवाचा शहरांमध्ये अपेंडिक्स हा कोणत्या भागामध्ये असतो?”

Leave a Comment