महात्मा फुले यांनी नाभिकांचा संप का घडवून आणला ?

A. केशवपनाची चाल बंद व्हावी म्हणून
B. जातीव्यवस्तेला विरोध म्हणून
C. नाभिकाना चांगली वागणूक मिळावी म्हणून
D. पर्याय (१),(२), (३) , तिन्ही बरोबर

1 Answer on “महात्मा फुले यांनी नाभिकांचा संप का घडवून आणला ?”

Leave a Comment