भाववाढीमुळे पैशाचे मूल्य काय होते?

A. वाढते
B. थोडे वाढते
C. काहीच बदल होत नाही
D. घटते

1 Answer on “भाववाढीमुळे पैशाचे मूल्य काय होते?”

Leave a Comment