भारतीय राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमान्वये अस्पृश्यतेचे निर्मूलन केले गेले?

A. कलम 14
B. कलम 15
C. कलम 16
D. कलम 17

1 Answer on “भारतीय राज्य घटनेच्या कोणत्या कलमान्वये अस्पृश्यतेचे निर्मूलन केले गेले?”

Leave a Comment