भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश खालीलपैकी कोणत्या दुरुस्तीन्वये करण्यात आला?

A. 41 व्या
B. 42 व्या
C. 44 व्या
D. 50 पेन

1 Answer on “भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्य यांचा समावेश खालीलपैकी कोणत्या दुरुस्तीन्वये करण्यात आला?”

Leave a Comment