भारताचा राष्ट्रपती —– असतो.

A. प्रत्यक्ष निवडलेला
B अप्रत्यक्षपणे निवडलेला
C. वारसा तत्वाने निवडलेला
D. नेमलेला

1 Answer on “भारताचा राष्ट्रपती —– असतो.”

Leave a Comment