प्रबोधन युग म्हणून कोणते शहर ओळखले जाते?

A. तेरावे ते सोळावे शतक
B. रावे ते सोळावे शतक
C. सोळावे ते अठरावे शतक
D. यापैकी एकही नाही

1 Answer on “प्रबोधन युग म्हणून कोणते शहर ओळखले जाते?”

Leave a Comment