पृथ्वी सूर्यापासून जेव्हा जास्तीत जास्त अंतरावर असतो त्या अवस्थेला काय म्हणतात ?

A. उपसूर्य
B. अपसूर्य
C. भ्रमण्सर्य
D. परिवलन

1 Answer on “पृथ्वी सूर्यापासून जेव्हा जास्तीत जास्त अंतरावर असतो त्या अवस्थेला काय म्हणतात ?”

Leave a Comment