पुढीलपैकी काय सोन्या सारखे दिसते. म्हणून त्याला ‘ फूल्स गोल्ड(fools gold)’ म्हणून ओळखले जाते?

A. हेमटाईट
B. मॅग्नेटाइट
C. साईडेराईट
D. पायराईट

1 Answer on “पुढीलपैकी काय सोन्या सारखे दिसते. म्हणून त्याला ‘ फूल्स गोल्ड(fools gold)’ म्हणून ओळखले जाते?”

Leave a Comment