पाठीच्या कण्यात एकूण 33 मणके असतात. यापैकी…… मणके मानेत असतात?

A. सात
B. तीन
C. तेरा
D. अकरा

1 thought on “पाठीच्या कण्यात एकूण 33 मणके असतात. यापैकी…… मणके मानेत असतात?”

Leave a Comment