‘पाच लाख सहा हजार सातशे शहाऐंशी’ या संख्येमधून ‘ चार लाख तीनशे दोन’ ही संख्या वजा केल्यास काय उत्तर येईल?

A. 106484
B. 97684
C. 159784
D. 16084

1 Answer on “‘पाच लाख सहा हजार सातशे शहाऐंशी’ या संख्येमधून ‘ चार लाख तीनशे दोन’ ही संख्या वजा केल्यास काय उत्तर येईल?”

Leave a Comment