न्यू फाउंडलँड बेटाजवळ गल्फ उष्ण प्रवाह आणि लॅब्राडॉर थंड प्रवाह एकमेकांना मिळाल्यामुळे…..पैदास होते?

A. शेतीचा विकास
B. मत्स्य शेती विकास
C. वरील दोन्ही
D. यापैकी काही नाही

1 thought on “न्यू फाउंडलँड बेटाजवळ गल्फ उष्ण प्रवाह आणि लॅब्राडॉर थंड प्रवाह एकमेकांना मिळाल्यामुळे…..पैदास होते?”

Leave a Comment