दिवसापेक्षा रात्री चागल्याप्रकारे दिसते असा पक्षी कोणता ?

A. कबुतर
B. घार
C. मोर
D. घुबड

1 Answer on “दिवसापेक्षा रात्री चागल्याप्रकारे दिसते असा पक्षी कोणता ?”

Leave a Comment