जर ‘+’ म्हणजे भागिले, ‘-‘ म्हणजे गुणिले, ‘x’ म्हणजे वजाबाकी व ‘÷’ म्हणजे ‘+’ असेक तर खालील समीकरण सोडवा?

A. 126
B. 105
C. 90
D. 45

1 Answer on “जर ‘+’ म्हणजे भागिले, ‘-‘ म्हणजे गुणिले, ‘x’ म्हणजे वजाबाकी व ‘÷’ म्हणजे ‘+’ असेक तर खालील समीकरण सोडवा?”

Leave a Comment