छत्रपती शाहू महाराजांचे समाधी खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे?

A. पुणतांबे(अहमदनगर)
B. माहुली (सातारा)
C. अमळनेर (जळगाव)
D. पैठण (औरंगाबाद)

1 Answer on “छत्रपती शाहू महाराजांचे समाधी खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी आहे?”

Leave a Comment