‘घार’ या शब्दाचे लिंग ओळखा.

A. पुल्लिंगी
B. उभयलिंगी
C. स्त्रीलिंगी
D. नपुसकलिंगी

1 Answer on “‘घार’ या शब्दाचे लिंग ओळखा.”

Leave a Comment