ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मध्ये(RIDF) खालीलपैकी कोणत्या घटकांचा समावेश होत नाही?

A. ग्रामीण रस्ते
B. ग्रामीण पाणीपुरवठा
C. ग्रामीण विद्युतीकरण
D. ग्रामीण उद्योग

1 Answer on “ग्रामीण पायाभूत विकास निधी मध्ये(RIDF) खालीलपैकी कोणत्या घटकांचा समावेश होत नाही?”

Leave a Comment