गौतम बुद्धानी प्रथम उपदेश केलेले सारनाथ हे ठिकाण खालीलपैकी कोठे आहे ?

A. औरंगाबाद
B. वाराणसी
C. भोपाळ
D. पटना

1 Answer on “गौतम बुद्धानी प्रथम उपदेश केलेले सारनाथ हे ठिकाण खालीलपैकी कोठे आहे ?”

Leave a Comment