खालीलपैकी कोणत्या तारखेस प्रवासी दिन म्हणून साजरा केला जातो?

A. 9 जानेवारी
B. 18 जानेवारी
C. 15 जानेवारी
D. 24 जानेवारी

1 thought on “खालीलपैकी कोणत्या तारखेस प्रवासी दिन म्हणून साजरा केला जातो?”

Leave a Comment