खालीलपैकी कोणता वायू हवेपेक्षा हलका आहे?

A. CO2
B. H2S
C. SO2
D. NH3

1 Answer on “खालीलपैकी कोणता वायू हवेपेक्षा हलका आहे?”

Leave a Comment