कोकणाची उत्तर व दक्षिण सीमा अनुक्रमे…….. या खड्यांनी निश्चित केली आहे?

A. डहाणू व तेरेखोलची खाडी
B. वसई व तेरेखोलची खाडी
C. दातिवऱ्याची व कर्लीची खाडी
D. वसईची व कर्लीची खाडी

1 Answer on “कोकणाची उत्तर व दक्षिण सीमा अनुक्रमे…….. या खड्यांनी निश्चित केली आहे?”

Leave a Comment