कन्हेर धरण महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

A. भंडारा
B. सातारा
C. बुलढाणा
D. उस्मानाबाद

1 thought on “कन्हेर धरण महाराष्ट्रात कोणत्या जिल्ह्यात आहे?”

Leave a Comment