औरंगाबाद शहराचे प्राचीन नाव खालीलपैकी काय होते?

A. संभाजीनगर
B. दौलताबाद
C. खडकी
D. औरंगपुरा

1 Answer on “औरंगाबाद शहराचे प्राचीन नाव खालीलपैकी काय होते?”

Leave a Comment