ओझोन थर खालीलपैकी काय प्रतिबंधित करते?

A. दृश्यमान प्रकाश
B. क्ष-किरण आणि गामा किरण
C. इन्फ्रारेड रेडिएशन
D. अल्ट्राव्हायोलेट रेडिएशन

1 Answer on “ओझोन थर खालीलपैकी काय प्रतिबंधित करते?”

Leave a Comment