इ.स. १८४६ मध्ये……… यांच्या प्रयत्नांतून ‘मुन्सिपल ऍक्ट’ हा कायदा संमत झाला?

A. लाला हरदयाळ
B. जगन्नाथ शंकर शेठ
C. भाऊ दाजी लाड
D. दादाभाई नवरोजी

1 thought on “इ.स. १८४६ मध्ये……… यांच्या प्रयत्नांतून ‘मुन्सिपल ऍक्ट’ हा कायदा संमत झाला?”

Leave a Comment