आम्ल पर्जन्यासाठी (Acid Rain) खालीलपैकी कोणता घटक प्रामुख्याने जबाबदार आहे?

A. CO2
B. CFC5
C. CH2S
D. NOX & SO2

1 Answer on “आम्ल पर्जन्यासाठी (Acid Rain) खालीलपैकी कोणता घटक प्रामुख्याने जबाबदार आहे?”

Leave a Comment