अहमदनगर ची स्थापना अहमद निजामशहा याने….. मध्ये केली?

A. 1636
B. 1490
C. 1590
D. 1803

1 Answer on “अहमदनगर ची स्थापना अहमद निजामशहा याने….. मध्ये केली?”

Leave a Comment